تعقیب مجدد جرائم با کشف دلیل جدید

تعقیب مجدد جرائم با کشف دلیل جدید

در صورتی که در خصوص جرمی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد با شرایطی مجددا میتواندآن جرم را مجددا مورد تعقیب قرار داد.
تعقیب مجدد جرایم با کشف دلیل جدید

تعقیب مجدد جرایم با کشف دلیل جدید

تعقیب مجدد جرایم با کشف دلیل جدید