آنباکس و روش نصب تله مگس fly hunter برای ریشه کنی مگس

آنباکس و روش نصب تله مگس fly hunter برای ریشه کنی مگس

در دنیای مدرن ریشه کنی مگس با استفاده از هورمون ها، فرمون ها و تله های مگس انجام می شود.استفاده از سموم در سمپاشی مگس ها معمولا موقتی و مشکل است زیرا مگس ها ...