مداحی برای امام حسین // سر تو نقش فلک // حسین طاهری وحید شکری //

مداحی برای امام حسین // سر تو نقش فلک // حسین طاهری وحید شکری //

مداحی برای امام حسین // سر تو نقش فلک // حسین طاهری وحید شکری //
مداحی برای امام حسن {ع} // فلانی روی زمین // حسین طاهری وحید شکری //

مداحی برای امام حسن {ع} // فلانی روی زمین // حسین طاهری وحید شکری //

مداحی برای امام حسن {ع} // فلانی روی زمین // حسین طاهری وحید شکری //
مداحی برای حضرت عباس // یاللعجب // حسین طاهری وحید شکری // فوق العاده //

مداحی برای حضرت عباس // یاللعجب // حسین طاهری وحید شکری // فوق العاده //

مداحی برای حضرت عباس // یاللعجب // حسین طاهری وحید شکری // فوق العاده //
مداحی برای امام علی {ع} حسین طاهری وحید شکری ها علی

مداحی برای امام علی {ع} حسین طاهری وحید شکری ها علی

مداحی برای امام حسین حسین طاهری وحید شکری ها علی یون بشر ال کیف بشر