1آموزش شطرنج سطح پیشرفته(آخربازی سوارهای سبک)

1آموزش شطرنج سطح پیشرفته(آخربازی سوارهای سبک)

هنگامی یک اسب درمقابل یک فیل درآخربازی که ساده شده است داشته باشید ودرصورت باز بودن وضعیت غالبا فیلها ازکارایی بیشتری برخوردارهستند.مخصوصا اگر پیاده رونده ای...
1آموزش شطرنج(آخربازی سوارهای سبک)

1آموزش شطرنج(آخربازی سوارهای سبک)

معمولا اسبها دروضعیت های بسته وفیلها دروضعیتهای باز از کارآیی بیشتری برخوردارهستند. هرچند همه چیز به وضعیت موجودبرروی صفحه بستگی دارد.
آموزش شطرنج سطح پیشرفته(آخربازی سوارهای سبک)

آموزش شطرنج سطح پیشرفته(آخربازی سوارهای سبک)

هنگامی یک اسب درمقابل یک فیل درآخربازی که ساده شده است داشته باشید ودرصورت باز بودن وضعیت غالبا فیلها ازکارایی بیشتری برخوردارهستند.مخصوصا اگر پیاده رونده ای...