آموزش سیستم اعلام حریق، مشاوره و اجرای سیستمهای اعلام و اطفا حریق

آموزش سیستم اعلام حریق، مشاوره و اجرای سیستمهای اعلام و اطفا حریق

آموزش سیستم اعلام حریق، مشاوره و اجرای سیستمهای اعلام و اطفا حریق
استفاده از تلفن کننده G1 دزدگیر کلاسیک در سیستم اعلام حریق

استفاده از تلفن کننده G1 دزدگیر کلاسیک در سیستم اعلام حریق

استفاده از تلفن کننده G1 دزدگیر کلاسیک در سیستم اعلام حریق
پرسش 23 آزمون نظارت برق اردیبهشت 1402

پرسش 23 آزمون نظارت برق اردیبهشت 1402

کدام یک از گزینه های زیر درخصوص مرکز تکرار کننده Repeater panel سیستم اعلام حریق صحیح است؟ الف) این مرکز فقط در سیستم اعلام حریق متعارف استفاده می شود. ب)ا...
تست سیستم اعلام حریق

تست سیستم اعلام حریق

تست سیستم اعلام حریق
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳۱
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳۰

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳۰

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳۰
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۸

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۸

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۸
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۹

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۹

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۹
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۷

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۷

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۷
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۶

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۶

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۶
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۵

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۵

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۵
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۳

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۳

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۳
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۴

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۴

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۴
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۲

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۲

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۲
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۰

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۰

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۰
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲۱
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۹

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۹

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۹
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۸

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۸

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۸
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۷

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۷

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۷
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۵

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۵

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۵
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۶

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۶

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۶
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۳

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۳

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۳
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۲

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۲

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۲
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۱
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۰

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۰

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱۰
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۹

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۹

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۹
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۸

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۸

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۸
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۷

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۷

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۷
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت6

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت6

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت6
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۵

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۵

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۵
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۴

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۴

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۴
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۳
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۲
تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱

تدریس سیستم اعلام حریق دوره تاسیسات جریان ضعیف استاد علی اصغر خادم قسمت۱
سیستم پیش عملگر همبند دوتایی- Pre action-Double Interlock

سیستم پیش عملگر همبند دوتایی- Pre action-Double Interlock

در این سیستم فرمان باز شدن شیر کنترلی توسط سیستم اسپرینکلر بهمراه سیستم اعلام حریق اتفاق می افتد. در محل هایی که دوست نداریم وجود خطا در تشخیص حریق منجر به ب...
عملکرد سیستم پیش عملگر همبند تکی- Pre action-Single Interlock

عملکرد سیستم پیش عملگر همبند تکی- Pre action-Single Interlock

در این نوع از سیستم صرفا با تشخیص دتکتور و ارسال سیگنال فرمان از سیستم اعلام حریق، شیر کنترلی فعال و باز میگردد. سیستم اعلام حریق می¬تواند از نوع الکتریک...
مروری بر بند های مهم سیستم اعلام حریق در مبحث سوم

مروری بر بند های مهم سیستم اعلام حریق در مبحث سوم

مروری بر بند های مهم سیستم اعلام حریق در مبحث سوم
آشنایی اجرا و نظارت در سیستم اعلام حریق متعارف (آشکارسازهای محیط های خاص)

آشنایی اجرا و نظارت در سیستم اعلام حریق متعارف (آشکارسازهای محیط های خاص)

آشنایی اجرا و نظارت در سیستم اعلام حریق متعارف (آشکارسازهای محیط های خاص)
آموزش اصول انتخاب صحیح آشکارسازها و سیم کشی صحیح و نحوه عملکرد آن ها

آموزش اصول انتخاب صحیح آشکارسازها و سیم کشی صحیح و نحوه عملکرد آن ها

آموزش اصول انتخاب صحیح آشکارسازها و سیم کشی صحیح و نحوه عملکرد آن ها
آشنایی با آژیرها و فلاشرها و اصول طراحی، اجرا و نظارت در سیستم اعلام حریق

آشنایی با آژیرها و فلاشرها و اصول طراحی، اجرا و نظارت در سیستم اعلام حریق

آشنایی با آژیرها و فلاشرها و اصول طراحی، اجرا و نظارت در سیستم اعلام حریق
مکمل بیس ساندر آپولو  Apollo XP95 Ancillary Sounder Base

مکمل بیس ساندر آپولو Apollo XP95 Ancillary Sounder Base

مکمل بیس ساندر آپولو Apollo XP95 Ancillary Sounder Base
معرفی دتکتور دود دزدگیر اماکن

معرفی دتکتور دود دزدگیر اماکن

معرفی دتکتور دود دزدگیر اماکن
مجموعه آموزشی اعلام حریق

مجموعه آموزشی اعلام حریق

مجموعه آموزشی اعلام حریق به منظور آموزش و آشنایی فراگیران با سیستم اعلام حریق چند زون، طراحی شده است. با کمک این مجموعه، فراگیر با قطعات، نحوه سیم کشی و نصب ...
داستان بهترین علائم - قسمت هفدهم - سیستم اعلام حریق

داستان بهترین علائم - قسمت هفدهم - سیستم اعلام حریق

اولین فیلم از سری Napo مقدمه ای اساسی برای علائم و نمادهای بهداشتی و ایمنی موجود در محل کار ارائه می دهد. این یک راهنمای مفید برای کارکنان جدید و یک تجدید کن...
کنترل پنل اعلام حریق(Fire alarm control panel)

کنترل پنل اعلام حریق(Fire alarm control panel)

کنترل پنل اعلام حریق(Fire alarm control panel)
سیستم اعلام حریق چیست؟

سیستم اعلام حریق چیست؟

سیستم اعلام حریق چیست؟
پادکست ایمنی؛ قسمت 13: چک لیست ایمنی قبل از خواب

پادکست ایمنی؛ قسمت 13: چک لیست ایمنی قبل از خواب

پادکست ایمنی؛ قسمت 13: چک لیست ایمنی قبل از خواب
ساخت سیستم اعلام حریق

ساخت سیستم اعلام حریق

ساخت سیستم اعلام حریق