خاطره بسیاردرس آموز استاد محسن قرائتی ، که اشک مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی

خاطره بسیاردرس آموز استاد محسن قرائتی ، که اشک مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی

خاطره بسیاردرس آموز استاد محسن قرائتی ، که اشک مرحوم آیت الله میرزا جواد تهرانی
حکایت میرزا جواد تهرانی از استاد فروغی -به زبان آذری

حکایت میرزا جواد تهرانی از استاد فروغی -به زبان آذری

حکایت میرزا جواد تهرانی از استاد فروغی -به زبان آذری