کم شنوایی ناشی از نویز وسایل صوتی

کم شنوایی ناشی از نویز وسایل صوتی

هدف ویدیو کوتاه ما ایجاد آگاهی از نحوه کار سیستم شنوایی و اثرات مضر صداهای بلند وسایل صوتی و نحوه پیشگیری از این اتفاق است